top of page

ALKOHOL/DROG POLICY

Som idrottsförening har Baekdusan Taekwondo & Budo Klubb ett ansvar i att stödja och utveckla barn och ungdomar. Förutom att barnen och ungdomarna utvecklas som spelare så ska de också utvecklas till att bli självständiga, trygga och hälsomedvetna individer. Baekdusan Taekwondo & Budo Klubb ställer sig bakom samhällets och idrottsrörelsens mål att minska alkoholkonsumtionen och drogmissbruket. Ett av de viktigaste målen är att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

 

Som förening med stor ungdomsverksamhet har vi ett stort ansvar när det gäller idrottsungdomars alkoholvanor och utsatthet för droger. Inom idrottens ordinarie verksamhet lär sig barn och ungdomar att värna om sin kropp. Kontakten med positiva förebilder i form av ledare och äldre aktiva utgör en positiv faktor för våra barn och ungdomar.

 

Det är i vardagsverksamheten som föreningen ger sitt viktigaste bidrag till kampen mot alkoholens och drogernas skadeverkningar. Utgångspunkten måste vara att idrotten utgör en trygg miljö även ur alkohol- och drogsynpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i föreningslivet. Detta i sin tur ställer krav på föreningens ledare, som tillsammans med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder

Hela policyn hittar du härunder:

Baekdusan Alkohol/Drog Policy

bottom of page